Algemene voorwaarden

Alle werkzaamheden en offertes met betrekking tot het vervoer van goederen worden door Vriesveem Logistics BV uitgevoerd ofwel aangeboden in de hoedanigheid van expediteur en nimmer in de hoedanigheid van vervoerder. Deze werkzaamheden en offertes met betrekking tot vervoer van goederen over de weg worden uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX) gedeponeerd ter griffie der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, laatste versie.
Indien gewenst kunnen deze opgestuurd of gedownload worden via website www.fenex.nl. Vriesveem Logistics BV acht zich niet verplicht de opdrachtgever in te lichten over eventuele updates van de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX).


Alle werkzaamheden en offertes met betrekking tot op- of overslag van goederen onder geleide temperatuur, worden uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen (NEKOVRI), laatste versie. Indien gewenst kunnen deze opgestuurd of gedownload worden via website www.nekovri.nl. Vriesveem Logistics BV acht zich niet verplicht de opdrachtgever in te lichten over eventuele updates van de NEKOVRI-voorwaarden.


Alle werkzaamheden en offertes met betrekking tot op- of overslag van goederen zonder geleide temperatuur of speciale isolatie worden uitgevoerd op grond van de Nederlandse Opslagvoorwaarden (FENEX), laatste versie. Indien gewenst kunnen deze opgestuurd of gedownload worden via website www.fenex.nl. Vriesveem Logistics BV acht zich niet verplicht de opdrachtgever in te lichten over eventuele updates van de Nederlandse Opslagvoorwaarden (FENEX).


Voor alle werkzaamheden en offertes met betrekking tot dienstverlening of overige en andere logistieke en vervoersactiviteiten dan hierboven vermeld en waarop de FENEX- en NEKOVRI-voorwaarden niet van toepassing zijn, gelden de daarvoor in Nederland wettig erkende condities voor betreffende bedrijfssector.


Reclames met betrekking tot deze factuur en de daartoe behorende activiteiten, worden slechts in behandeling genomen indien geadresseerde binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk reageert.


Reclames met betrekking tot een eventuele schade hoger dan 5% van de overeengekomen vrachtprijs waarvoor opdrachtgever en/of geadresseerde de betrokken vervoerder en/of expediteur aansprakelijk acht, worden slechts in behandeling genomen indien Vriesveem Logistics BV onmiddellijk telefonisch en schriftelijk na of bij het afleveren van betreffende goederen door geadresseerde en/of ontvanger en/of opdrachtgever op de hoogte werd gebracht, dientengevolge de mogelijkheid aanreikend aan alle betrokken partijen een expertise ter plekke te doen laten uitvoeren.


Bij eventuele geschillen geldt als overeengekomen rechtbank de rechtbank van Breda, Nederland.


Betalingsvoorwaarden: binnen 30 dagen na factuurdatum.


Indien geadresseerde de aangegeven betalingsvoorwaarden overschrijdt, behoudt Vriesveem Logistics BV zich het recht voor alle nog niet belaste vorderingen per onmiddellijk te doen laten incasseren. Daarvoor zullen alle kosten gerelateerd aan het vorderen en rente aan geadresseerde in rekening gebracht worden.